Skal vi hjælpe dig med noget?

Vi er altid til at hjælpe med rådgivning og vejledning, derfor glæder vi os til at hører fra dig.

+45 7510 1111 lk@wiggers-klement.dk Værkstedsvej 4,
7000 Fredericia, DK
Kontakt os
Navn
E-mail
Telefon
Besked

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

menu
Kontakt

Salgs & leveringsbetingelser

Generelle salgs & leveringsbetingelser

1. AFTALEGRUNDLAG:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Generelle betingelser:

  • AB 92 (Almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder af 1992) med nedenstående præciseringer.
  • Tekniq, Standardforbehold af januar 2007

2. TILBUD:

Tilbud fra Wiggers & Klement er først accepteret, når køber skriftligt/elektronisk har givet bekræftende accept. Et tilbud er bortfaldet, såfremt accept ikke er modtaget inden 20 dage iht. AB 92 § 3. Wiggers & Klement tilbud er baseret på gældende dagspriser og leveringstider fra vore primære leverandører. Alle priser er angivet eksklusivt moms og/eller andre afgifter. Prisen på råvarer reguleres i henhold til CRUspi Indeks fra tilbudsdatoen til indkøbsdato ved underentreprenør. Foruden CRUspi Indeks er Fastpris og Tid cirkulæret gældende for den øvrige del af tilbuddet. Wiggers & Klement forbeholder sig retten til uden varsel at regulere de aftalte priser for ikke-leverede ydelser i tilfælde af prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, valutakursændringer, statsindgreb og lignende forhold. Medmindre andet er aftalt, gælder tilbud for samlet leverance/montage. Tilbuddet er baseret på at alle detaljemæssige løsninger er udført med og efter Wiggers & Klement principper. Såfremt tilbuddet indeholder udarbejdelse af produktionstegninger, er der indregnet en (1) revision, mellem Wiggers & Klement og køber. Revisionen foretages inden igangsætning.

3. PRODUKTINFORMATION:

Alle informationer om produkter indeholdt i tilbud, herunder informationer om vægt, dimensioner, kapacitet, andre tekniske data i katalog, beskrivelser, prospekt m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang Wiggers & Klement udtrykkeligt henviser hertil i tilbuddet. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Wiggers & Klement. Der leveres kun kvalitetssikringsmateriale, datablad og anden kvalitetsdokumentation hvis det skriftligt er aftalt eller følger af ufravigeligt lovkrav.

4. SIKKERHEDSSTILLELSE:

Bygherren stiller betalingsgaranti kr. som anvist i tilbuddet, i form af bankgaranti eller tilsvarende iht. AB 92 Wiggers & Klement ApS stiller garanti iht. AB 92.

5. FORSIKRING:

Wiggers & Klement ApS skal medtages på bygherrens forsikring, jf. AB 92.

6. BETALING:

Betalingsfristen for ydelser er 14 dage netto. Alle andre betalingsbetingelser skal være skriftlige for at være gældende. Hvor andet ikke skriftligt er aftalt, betaler bygherren en forskudsbetaling på 25 % af den samlede entreprisesum. Restsummen afregnes aconto fordelt på hele tidsplanen, dvs. de resterende 75 % fordeles over tidsplanen og de 25 % først modregnes når der resterer 25 % af arbejdet. Der må maksimum tilbageholdes 5 % af entreprisesummen for dokumentation. Betalingstiden for restsummen er 14 dage netto. Ved for sen betaling er Wiggers & Klement berettiget til at debitere morarenter. Den til en hver tid gældende rentesats oplyses på fakturaen.

7. LEVERING OG RISIKO OVERGANG:

Serviceydelserne overdrages til Køber i takt med at de leveres og Køber overtager risikoen herfor, når de er tilgået Køber.

8. FORSINKELSE:

Leveringstid og tidspunkt er fastsat af Wiggers & Klement efter bedste skøn og i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved aftales indgåelse.
Overskrides de aftalte tidsfrister vil Wiggers & Klement aldrig kunne sanktioneres med erstatningskrav efter dansk ret. Der kan alene ske sanktionering ved forsinkelser hvis konkrete frister er aftalt skriftligt og eneste sanktions mulighed er dagbod, disse skal ligeledes være skriftligt aftalt.
Køber kan således ikke gøre andre forsinkelsessanktioner end de nævnte dagbod gældende overfor Wiggers & Klement. Dagboden begrænses i alle tilfælde til at udgøre maksimum 5 % af den samlede entreprisesum.

9. MANGLER OG REKLAMATIONER:

Reklamationer over mangler, fremstillings, og konstruktionsfejl må ske inden 8 dage, regnet fra afleveringsdatoen. Wiggers & Klement ApS er pligtig til at afhjælpe mangler, som skyldes konstruktions-, fremstillings, eller materialefejl.

10. FØLGESKADER/INDIREKTE TAB:

Wiggers & Klement er ikke ansvarlig over for Køber i nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller være koblet til en ydelse, herunder også produkter leveret i forbindelse med ydelsen.

11. ANSVAR:

I tilfælde af mangler kan Wiggers & Klement ApS ikke afkræves nogen form for erstatning, ej heller for følgeskader, driftstab, omkostninger i forbindelse med afmontering og forsendelse af defekte varer samt andre indirekte udgifter for køber.

12. TEKNISK VEJLEDNING:

Har Wiggers & Klement ApS ydet bygherren teknisk vejledning, er denne vejledning kun at betragte som vejledning for køber og derfor ikke ansvarspådragende for Wiggers & Klement ApS.

13. SÆRLIGE BETINGELSER:

Alle afvigelser fra ovennævnte almindelige slags og handelsbetingelser skal altid aftales skriftlig. Såfremt der i et skriftligt tilbud angives særlige betingelser, er disse altid gældende, selvom disse måtte afvige fra ovenstående almindelige slags og handelsbetingelser.

14. FORCE MAJEURE:

Wiggers & Klement er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af ydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger under for Wiggers & Klements rimelige kontrolmulighed, såsom strejke, lockout, oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forsinkelser, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelser/mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning.

15. VÆRNETING:

Alle tvister, der udspringer af ovenstående generelle salgs- og handelsbetingelser samt indgåede skriftlige aftaler, afgøres ved anvendelse af Dansk Ret.